Categoriearchief: Genealogie

Stamboomonderzoek of genealogie
De werkgroep genealogie houdt zich in de eerste plaats bezig met het verzamelen van genealogische gegevens en vervolgens met het verwerken hiervan in een database. De gegeven hebben betrekking op mensen die met Genemuiden een relatie hebben of hadden. Vele bronnen zijn in de oudheidkamer aanwezig en met behulp van de computer kunnen inmiddels stambomen of gedeelten hiervan van bijna alle Genemuider families worden gegenereerd.
Hebt u een vraag of zou u graag langs willen komen dan kunt u een e-mail sturen via deze site.

Nieuw boek familie Altena!

Jan Altena Hzn. uit Hardenberg heeft een boek over zijn familie geschreven. Het kreeg als titel: “Een Hannekemaaier verstrikt in het Vechtdal”. Naast de beschrijving van zijn zoektocht naar de oudste stamvader, bevat het boek de parenteel van zijn familie uit Genemuiden en van een niet verwante familie uit Laar (Duitsland). Jan Altena vond zijn oudste stamvader terug in Milligen, gemeente Dalfsen. Hij is dan terug tot het jaar 1675. Het 368 bladzijden tellende boek bevat verhalen uit het verleden over zijn familie Altena, maar ook over een aantal plekken langs de Vecht in de gemeenten Hardenberg en Dalfsen met de naam Altena/Altona, waarvan de herkomst niet kon worden achterhaald.

De ouders van Jan Altena Hzn. zijn afkomstig uit Genemuiden, waar heden ten dage nog veel familieleden wonen. Hij heeft zaterdag 3 november 2018 het boek over zijn familie aan Andres Post, documentatiemedewerker van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden, aangeboden. Dit gebeurde in het Historisch Centrum Genemuiden, Hoek 27. Het boek is te bestellen bij boekhandel Heijink te Hardenberg of via de link naar de shop http://heijink.mijnbestseller.nl/books/126032.

Andres Post (rechts op de foto) van het Historisch Centrum Genemuiden neemt het boek van Jan Altena in ontvangst.

Genemuider achternamen, jouw achternaam?

In het kader van haar 40-jarig jubileum organiseert de St. Vrienden van Oud Genemuiden op woensdag 2 december een lezing over achternamen.

Elke Nederlander heeft een achternaam. Die achternamen zijn historisch soms heel interessant en kunnen al veel over iemand vertellen. Dhr. Wim Huijsmans uit Zwolle zal op deze avond uit de doeken doen hoe we aan onze achternamen komen, wat ze betekenen en hoe we ze kunnen indelen. Na de pauze zal hij nader ingaan op een aantal specifieke, in Genemuiden veel voorkomende achternamen.

De avond wordt gehouden in zaal ‘De Stadskamp’ in de Meente en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Overlijden Albert de Leeuw

Met verslagenheid geven wij u kennis dat op 14 november jl., in zijn woonplaats Kampen, is overleden onze mede vrijwilliger Albert de Leeuw.

Vele jaren heeft hij zich onvermoeid ingezet voor het verzamelen van stamboomgegevens, onder andere over onze plaats Genemuiden. Door zijn grote inzet zijn vele Genemuider en regionale familierelaties ontrafeld en aan de vergetelheid ontrukt. Gezien zijn grote kennis zal zijn heengaan een grote lege plaats achterlaten in de stamboomwerkgroep.

We wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte toe.

Albert_de_Leeuw

Maandelijkse bijeenkomsten werkgroep genealogie

De werkgroep genealogie komt vanaf heden niet meer elke dinsdagavond van de maand bijeen op het bekende vaste tijdstip.

Heb u belangstelling, vragen over uw stamboomonderzoek of iets dergelijks, neemt u dan contact op via info@oudgenemuiden.nl. We kunnen u mogelijk online van dienst zijn of een afspraak maken voor een bezoek.

Met vriendelijke groet, leden van de werkgroep genealogie.

Stamboomonderzoek

Stamboomonderzoek van inwoners uit Genemuiden

Het voorouderonderzoek te Genemuiden verloopt tot 1811 in principe net zo als in andere plaatsen:

  1. Je zoekt eerst in familiekring naar de gegevens van je ouders en grootouders tot ca. 1920 want de gegevens uit de burgerlijke stand na die tijd zijn niet openbaar
  2. Voor de periode hiervoor zoek je bij het gemeentelijke archief van Zwartewaterland (dit gaat terug tot 1868) of in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle de geboorte-, huwelijk- en overlijdensaktes.

De kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 zijn te Genemuiden verbrand in 1868. De primaire, genealogische bronnen, die wel beschikbaar zijn in andere plaatsen, zijn dus in Genemuiden afwezig. Dat betekent niet dat er geen voorouders te Genemuiden te vinden van voor 1811, maar dat je dat via de secundaire bronnen moet doen. Van de kerkelijke boeken waren geen kopieën elders, maar wel van de openbare gegevens, zoals van de gemeentelijke burgerlijke stand, de notariële akten en ook de gemeentelijke akten inclusief de gerechtelijke akten van voor 1811.

De oude aktes en registers zijn vaak moeilijk te lezen door hun afwijkende schrijfwijzen, verschil in handschrift en door het ouderwetse taalgebruik. Na het doorworstelen van een paar aktes met behulp van voorbeelden lukt het vaak wel om de inhoud van de aktes te begrijpen. Verder hebben we geluk dat van een groot deel van de rechterlijke aktes samenvattingen zijn gemaakt en die zijn in te zien op het Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle en op het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Pioniers in Genemuider stamboomonderzoek

Met behulp van de gegevens van voor en na 1811 zijn diverse genealogieën en/of parentelen uitgewerkt van Genemuidiger families. Het oudst bekende onderzoek was dat van Dr. W. van Dalfsen over de familie van Dalfsen. Hij was in staat om zijn voorouders terug te vinden tot circa 1600. Veel verder terug komen we in Overijssel meestal niet omdat veel gegevens in de 80-jarige oorlog verloren zijn gegaan. W. van Dalfsen was niet in staat om alle Van Dalfsen’s in Genemuiden terug te brengen tot een grote familie. Er bestaan minimaal 2 of 3 onafhankelijke families Van Dalfsen te Genemuiden.

Een andere pionier op het gebied van voorouderonderzoek te Genemuiden is Henk Hammer. Hij onderzocht eerst de gegevens van de familie Hammer te Genemuiden, Meppel e.o. Hierover schreef hij enkele boekjes. Tijdens dit onderzoek verzamelde hij veel gegevens van diverse Genemuider families en dit publiceerde hij in zijn boek “Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw.”. Dit zijn vooral deelparentelen van voorouders van Henk Hammer en dit zijn niet allemaal families te Genemuiden.

Bekende stamboomonderzoekers van Genemuider oorsprong zijn de broers Albert en Hendrik-Jan de Leeuw. Albert en Hendrik-Jan de Leeuw waren beiden lid van de werkgroep stamboomonderzoek binnen de Stichting Vrienden van oud Genemuiden. Hendrik-Jan overleed in 1998, Albert in 2013. Ze lieten een omvanrijke stamboomdatabase na met informatie over Genemuidenaren en streekgenoten.

Beschikbare bronnen met genealogische informatie uit Genemuiden

Historisch Centrum Genemuiden

– Beschikbare genealogische bronnen, klik hier

 

Historisch Centrum Overijssel

– Archief Burgerlijke stand Genemuiden vanaf 1811
(zie hiervoor ook het programma Wiewaswie)

– Rechterlijk Archief Stad Genemuiden, (informatie)

– Rechterlijk Archief Schoutambt Genemuiden, (informatie)

 

Genealogieën

Jan Buzepol Genealogie Buzepol, afkomstig van de Zeedijk onder Genemuiden.

Richard van Schaik Genealogie Van Dalfsen en kwartierstaat Van Zon met diverse Genemuider families.

Albert de Leeuw (oud werkgroeplid) Algemene informatie en genealogische informatie diverse families.
Archieven

Historisch Centrum Overijssel Diverse archieven uit de regio, oud-archief van de gemeente Zwartewaterland, enz.

 

Andere bronnen

WatWasWaar Site met historisch kaartmateriaal o.a. kadasterkaarten 1832 met de eigenaar-gebruik tabellen.

Militieregisters Registers met militairen

Van papier naar digitaal Fotokopieën van doop- trouw- en begraafregisters uit heel Nederland

Koninklijke Bibliotheek Database met historische kranten en andere historische stukken

Family search Discover your family history. Site van de mormonen met veel genealogische informatie

StamboomSurfpagina Surfpagina met veel genealogie sites.

Genealogische trefwoorden Uitleg over latijnse uitdrukkingen, afkortingen, juridische termen etc.

Mensenlinq Overlijdensberichten uit de regio

Centraal Bureau voor Genealogie Nederlandse genealogie organisatie in Den Haag met veel bronmateriaal waar goed gezocht kan worden in de zalen en digitaal (uitgevers van het blad “Genealogie” en een jaarboek).