Categoriearchief: Historisch Centrum Genemuiden

Hieronder het nieuws over ons museum, het Historisch Centrum Genemuiden.

Vernieuwd oorlogsmonument onthuld

In aanwezigheid van familieleden werd zaterdagmiddag 2 mei het vernieuwde monument voor oorlogsslachtoffers onthuld. Voorafgaand aan de onthulling was er voor genodigden een bijeenkomst in het Historisch Centrum Genemuiden. Hier werd onder andere een presentatie getoond met foto’s en verhalen van de verschillende slachtoffers. Bij het monument werd een korte toespraak gehouden door Andres Post van werkgroep van het monument van de Vrienden van oud Genemuiden en werd een gedicht voorgedragen door de voorleeskampioen van Genemuiden. Met 50 nabestaanden van de slachtoffers en andere vertegenwoordigers en belangstellenden was er een grote belangstelling. Het monument leverde de afgelopen weken veel publiciteit op omdat de familie van slachtoffer Brink boos was dat zijn naam niet meer voor zou komen op het monument in Genemuiden, maar alleen aan de Kamperzeedijk. De Vrienden van oud Genemuiden kozen ten aanzien van de opgestelde criteria voor het vermelden van slachtoffers voor de gulden middenweg door de naam te blijven vermelden op het monument en zodoende geen onnodige commotie te veroorzaken. De reacties op de bijeenkomst en het onthulde monument waren positief, waardevol en soms, ook na zoveel jaren, emotioneel.

Monument_onthulling_01Monument_onthulling_02Monument_onthulling_03Monument_onthulling_04Monument_onthulling_05Monument_onthulling_06

2 Luiemottes op 1 mei

Twee groepen kinderen hebben de traditie van Luiemotte dit jaar in stand gehouden. Ze moesten daarvoor wel in de regen door Genemuiden lopen. Burgemeester Bilder reikte ’s avonds bij het Historisch Centrum Genemuiden (voorheen Oudheidkamer) de prijzen van Luiemotte uit. Met dus twee deelnemers was dat geen tijdrovende klus. De jury bepaalde uiteindelijk dat de familie Kloosterman de mooiste luiemotte had gemaakt en dat de familie Brouwer daarmee de tweede prijs had gewonnen. Na de prijsuitreiking verplaatsten de luiemotte zich naar De Meente, waar de bewoners veel belangstelling toonden voor de kinderen die een Genemuider traditie in ere hielden.

Aankondiging: Onthulling oorlogsmonument in het Springerpark

Herschel

(Foto: De familie Herschel, voor de oorlog woonachtig in Genemuiden, waarvan 7 gezinsleden aan het monument worden toegevoegd.)

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden heeft met medewerking van het gemeentebestuur van Zwartewaterland, het Provisoorfonds, Steenhouwerij Van Ommen uit Kampen en Prestige Reclame B.V. uit Genemuiden de aanpassing van het oorlogsmonument in het Springerpark in Genemuiden ter hand genomen.

De aanpassingen van het oorlogsmonument bestaan uit het vervangen van de huidige marmeren platen door vier nieuwe marmeren platen. De namen van de oorlogsslachtoffers worden gerangschikt op datum van overlijden. Aan de 18 reeds vermelde oorlogsslachtoffers worden 14 ‘andere’ namen van oorlogsslachtoffers toegevoegd. Ook komt er een nieuw bord met informatie over de 32 oorlogsslachtoffers die op het aangepaste monument worden genoemd.

Het aangepaste oorlogsmonument zal op zaterdagmiddag 3 mei 2014 om 16.00 uur worden onthuld door familieleden van een aantal oorlogsslachtoffers waarvan de namen aan het oorlogsmonument worden toegevoegd.

Familieleden van de 32 oorlogsslachtoffers die worden genoemd op het aangepaste oorlogsmonument en andere belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de onthulling. Degenen die aanwezig willen zijn bij de onthulling van het aangepaste oorlogsmonument wordt verzocht om uiterlijk 15.45 uur aanwezig te zijn bij het oorlogsmonument in het Springerpark.

1 mei: Luiemotte!

Luiemotte_Unesco

Binnenkort is het weer zover: donderdag 1 mei, Luiemotte! Dit keer niet meer direct na koninginnedag, dus voldoende (vrije) dagen om een luiemotte te maken! Volgens de traditie wordt dit feest gevierd op de eerste dag van mei. Al sinds mensenheugenis is het de gewoonte, dat dan in de vroege ochtend de luiemottes door de straten van Genemuiden trekken. Met hun gebel en gezang wekken zij de langslapers en roepen hen op uit bed te komen. Ook dit jaar zullen Vrienden van Oud Genemuiden deze traditionele voorjaarsviering weer organiseren.

Een luiemotte maken is niet zo moeilijk als het lijkt: de basis wordt gevormd door een ladder met daaroverheen een wit laken. Verder kan er wat gaas of een gebogen buis worden gebruikt om wat vorm aan het geheel te geven.

Het belangrijkste is echter de versiering. Omdat het om een lentefeest gaat, moet die voor het overgrote deel uit weidebloemen bestaan: dotterbloemen, madeliefjes, pinksterbloemen, wat de natuur op het moment maar biedt is goed.  Een enkel lint of iets dergelijks is geen probleem, maar bij dit lentefeest horen vooral veel bloemen!

Een luiemotte is ook géén praalwagen. Huisjes, hooibergen enz. horen er niet op! Wat wel authentiek is, is een koepeltje of een afdakje, bogen, rondingen enz., alles weer versierd met veldbloemen. Ook kan er een klein kind (of een pop) in pyjama of nachtponnetje worden meegedragen, want de luilakken worden immers gemaand om op te staan!

Rond een luiemotte moeten niet teveel mensen lopen. De St. Vrienden van Oud-Genemuiden heeft als maximum per luiemotte acht personen gesteld, maar vaak is vijf of zes al wel voldoende. Bij meer mensen die mee willen doen kunnen er beter twee luiemottes worden gemaakt.

Op de ochtend van donderdag 1 mei mogen de luiemottes vanaf 7 uur vrij door Genemuiden trekken. Om half acht moeten ze zich melden bij de controlepost die op het pleintje aan de Pr. Irenestraat staat, voor tandartsenpraktijk Rooker, Rond kwart voor 8 verzamelen de luiemottes zich op de Kaai, voor ’t Olde Staduus. Daar zal dan de beoordeling door de jury plaatsvinden, terwijl de deelnemers tevens een versnape­ring wordt aangeboden.

’s Avonds om zeven uur worden de luiemottes weer bij de Oudheidskamer verwacht voor de prijsuitreiking en een rondgang door De Meente.

Oudheidkamer wordt Historisch Centrum Genemuiden

IMG_3677kl

De Oudheidkamer in Genemuiden is al bijna veertig jaar gevestigd in het pand Hoek 27. Daar begon een enthousiaste groep vrijwilligers indertijd met een stijlkamer, een ouderwets keukentje en een kleine expositie van diverse oudheidkundige voorwerpen uit Genemuiden en omstreken.

Dat is nu wel anders. Hoewel de ‘Oudheidkamer’ naast de stijlkamer en –keuken tegenwoordig ook een authentiek winkeltje huisvest zijn er allerlei activiteiten in het pand ondergebracht. Zo beheert een team van amateurhistorici een uitgebreid archief, ondergebracht in een documentatieruimte. Hier kan men terecht met vragen op het gebied van stamboomonderzoek, er kunnen naslagwerken worden geraadpleegd en daar is het aanspreekpunt voor alle mogelijke vragen op het terrein van de Genemuider historie.
Enkele jaren geleden is in de expositieruimte beneden een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Genemuiden door de eeuwen heen gerealiseerd. Op aansprekende en moderne wijze wordt daar getoond hoe Genemuiden zich ontwikkeld heeft van kleine nederzetting tot dynamische gemeenschap. Bij het bezoek van schoolklassen, waarvoor een lesprogramma onder begeleiding is opgezet, en tijdens het bezoek van groepen wordt in de filmruimte beeldmateriaal getoond van de plaatselijke geschiedenis. Ook tijdens een dag als Genemusiment is de Oudheidkamer een centrum van activiteiten welke hieruit worden ondernomen. Afgelopen jaar was er bijvoorbeeld het uitschrijven van oorkondes voor Grootburgers van de Grootburgerij.
Naast al deze tastbare zaken is het gebouw het onderkomen van een aantal werkgroepen die zich bezig houden met de geschiedenis van Genemuiden op allerlei gebied. De activiteiten hiervan worden ondernomen vanuit de ‘Oudheidkamer’, wat door al deze dingen en bovengenoemde zaken meer een centrum is geworden van de Genemuider Historie.

Om deze reden heeft het bestuur besloten de naam te wijzigen in ‘Historisch Centrum Genemuiden’, een naam die beter aangeeft wat er op Hoek 27 allemaal te beleven valt en ondernomen wordt. Het HCG blijft overigens gewoon een onderdeel van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden, waar ook de Gællemuniger Taelkrink, de klederdrachtgroep en de werkgroep genealogie ofwel stamboomonderzoek deel van uitmaken.

Aanpassing monument Springerpark

alt

Het college van burgmeester en wethouders staat ‘sympathiek’ tegenover het idee van Stichting Vrienden van Oud Genemuiden om een aantal namen toe te voegen aan het oorlogsmonument in het Genemuider Springerpark. “Het lijkt ons goed om recht te doen aan deze Gaellemunigers door het monument aan te passen.”

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden had het verzoek ingediend om dertien Genemuider oorlogsslachtoffers die nog niet staan vermeld op het oorlogsmonument, alsnog toe te voegen. Op dit moment staan er achttien namen op het betreffende gedenkteken in Genemuiden, waarbij jaarlijks tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei een krans wordt gelegd. Op het monument aan de Kamperzeedijk staan de namen van acht personen, waarvan er één -Lammert Brink- ook wordt vermeld in het Springerpark.

Het idee om dertien ‘nieuwe’ namen toe te voegen, vloeide voort uit een herdenkingsavond in april 2010. Deze stond in het teken van de bevrijding van Genemuiden, 65 jaar eerder. Op die avond werden Gaellemunigers herdacht die als gevolg van de oorlog het leven hebben verloren. “Bij de samenstelling van de lijst kwam al snel de vraag op: wie kan worden aangemeld als slachtoffer”, aldus Stichting Vrienden van Oud Genemuiden, in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. “Uit overleg met diverse instanties is ons gebleken dat er geen eenduidige criteria van het begrip ‘oorlogsslachtoffer’ zijn.”

Na overleg met Stichting Stadswacht en de plaatselijke Indië-veteranen werd een aantal richtlijnen daartoe opgesteld. De persoon is geboren en overleden in Genemuiden. Ook was hij of zij bij overlijden woonachtig in de tapijtstad en is omgekomen door oorlogsgeweld of -omstandigheden. Aan de hand van deze criteria werd een lijst van 38 Genemuider oorlogsslachtoffers opgesteld. “Er blijft altijd discussie mogelijk of een bepaalde persoon wel of niet een ‘echt’ oorlogsslachtoffer is”, weet ook de stichting. “Maar we hebben besloten de criteria ruimhartig toe te passen.”

De stichting heeft nu voorgesteld om de huidige twee horizontaal geplaatste platen waarop de namen staan, te vervangen voor vier verticale. “In de huidige situatie staan de namen alfabetisch gerangschikt op achternaam”, schrijven de Vrienden van Oud Genemuiden. “Wij stellen voor de namen te rangschikken op datum van overlijden. Zo kan zonder veel problemen, mocht de situatie zich in de toekomst voordoen, een nieuwe naam worden toegevoegd.” Door de aanpassingen van het monument zou het huidige informatiebord ook moeten worden aangepast.

Met de goedkeuring van burgemeester en wethouders zal de stichting zich inspannen de werkzaamheden af te ronden voor de komende dodenherdenking op 4 mei.

Boek Genemuider Fondsen overhandigd aan voorzitter

GenemuiderFondsen_BN01

Onder grote belangstelling heeft Henk Beens zaterdagmiddag in het Tapijtmuseum zijn boek ‘De Genemuider fondsen, een glimlach van de tijd’ gepresenteerd. De eerste exemplaren werden overhandigd de vertegenwoordigers van de stichtingen welke de fondsen tijdens de gemeentelijke herindeling voor Genemuiden behouden hebben: Sijm van Lente als voorzitter van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden, Karst de Lange namens Stichting Stadswacht en aan Jan Bakker namens het Tapijtmuseum.

Volgens de auteur vormt zijn werk een ‘belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van Genemuiden’. Beens wees er tijdens de presentatie op dat inwoners van Genemuiden het in vroegere tijden moeilijk hadden. Hij deed naar eigen zeggen ‘onthutsende ontdekkingen’.“Het sterftecijfer in Genemuiden lag in de 19e eeuw tijden 50 procent boven het landelijk gemiddelde. Kinkhoest, cholera en typhus eisten huntol. En dan kampten ze nog met tegenvallende biezenoogsten of andere rampspoed. Er was een jaar dat de traditie van klokken luiden bij een sterfgeval is afgeschaft, simpelweg omdat er geen beginnen meer aan was.”Desastreus was de toestand ook in 1674. In dat jaar bestond de bevolking uit 630 mensen, waarondermaar liefst honderd jonge wezen. De gemiddelde leeftijd was veertig jaar. “Het is moeilijk voor te stellen hoe zwaar Genemuidenaren het in vroegere tijden hadden. Wie dit boek leest, zal de huidige tijd leren waarderen”, aldus Beens.Hij moest flink graven in de geschiedenis om de historie van het Provisoorfonds en het Armenfonds van Camen bloot te leggen. Veel ging namelijk verloren tijdens de grote stadsbrand in 1868, terwijl de geschiedenis van de fondsen terugvoert tot 1275. Alle eeuwen konden arme Genemuidenaren bij de fondsen aan kloppen voor ondersteuning. De laatste wees die werd ondersteund dateert uit 1948”, vertelt Beens. In de decennia daarna kregen de fondsen daarom een andere functie. Ze zijn een soort verlengstuk van de bijstand en culturele instellingen kunnen aanspraak maken op de gelden. Volgens Gerard Westhoff van de Stichting Stadswacht heeft Beens een ‘boeiend en meeslepend boek’ geschreven. Dat niet alleen de historie van de fondsen, maar eigenlijk van heel Genemuiden beschrijft. 

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden heeft meegewerkt aan het boek in de vorm van het verstrekken van vele historische foto’s. Het boek is vanaf komende week te koop voor 25 euro en alleen verkrijgbaar bij Henk Beens aan de Sportlaan 6.

Vrijwilligers gezocht!

Schildwacht

Als Stichting Vrienden van Oud Genemuiden timmeren we al meer dan 35 jaar actief aan de weg op het gebied van de geschiedenis van Genemuiden.

In verband met het minder worden van een aantal leden, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Onder andere voor de volgende onderdelen kunnen we uw hulp gebruiken: filmbewerking, rondleidingen, organiseren activiteiten, beheren fotocollectie, bijhouden tuin, dialect, klederdracht.

Voelt u zich aangesproken of bent u enthousiast, stuur dan een mailtje aan info@oudgenemuiden.nl of overleg eens met één van de leden.

Genemusiment 2013 daverend succes!

Genemusiment 2013 gaat de geschiedenis in als een groot succes voor de Stichting Vrienden van oud Genemuiden.

Twee speerpunten van de dag waren de verkoop van de nieuwe dialectuitgave ‘150 Meinsn van veurbi-j’ op het Havenplein en in de Oudheidkamer en het maken van Grootburger oorkondes. De verkoop van de dialectboekjes overtrof de verwachting. Ook de oudere bundel met ‘Gealledichies’ werd heel goed verkocht.

De verkoop van Grootburger Oorkondes kon ook rekenen op veel belangstelling. Kalligrafeur Els de Bok uit Workum kwam lang niet gereed met het maken van de oorkondes wegens de overweldigende belangstelling. Gezegd moet worden dat het gekaligrafeerde resultaat er ook erg mooi uitziet. Bij de eerstvolgende weide uitbetaling, zaterdag 28 september, zullen de overige oorkondes worden afgegeven.

De voordrachten van de Taelkrink in de Hof van de Oudheidkamer werden ook goed bezocht. Sommige voordrachten hadden een link met de Grootburgerij.

Tweemaal werd door de klederdachtgroep de Mussnwassers de catwalk in de Kaaihof beklommen en werden kostuums en drachten uit lang vervolgen dagen getoond en uitgelegd. (Klik hier voor foto’s van de show.)

Het was een dag om niet te vergeten waarop vooral het opgewekte enthousiame opviel van veel bezoekers van de verschillende activiteiten!

IMG_5126_2130921_GNM_Atse_1_2130921_GNM_Atse_1_3IMG_5137_2IMG_5134_2IMG_5148_2IMG_5150_2IMG_5160_2

Grootburger-oorkonde tijdens Genemusiment bij de Oudheidkamer

Stempel_Grootburgerij_zwDe Grootburgerij in Genemuiden is een bijzonder onderdeel van de Genemuider samenleving. Tijdens Genemusiment hebben de Grootburgerij en de Vrienden van oud Genemuiden de handen ineen geslagen. Er zijn verschillende dingen van de Grootburgerij te beleven in en rond de Oudheidkamer. Grootburgers van de stad Genemuiden hebben op Genemusiment tussen 11.00 en 15.00 uur de unieke gelegenheid om hun Grootburgerschap vast te laten leggen in een oorkonde.Tegen een kleine vergoeding zal een kalligrafeur een speciaal hiervoor gemaakte Grootburger-oorkonde invullen met de persoonsgegevens en de grootburgerstatus. Een opziener van de Grootburgerij is hierbij aanwezig, tevens om geïnteresseerden van informatie te voorzien. Om iets uit het archief van de Grootburgerij te laten zien, is op de zolderverdieping een tentoonstelling georganiseerd. Allerlei oude boeken uit de geschiedenis van de Grootburgerij zullen te zien zijn samen met oude foto’s die met de Grootburgerij te maken hebben. We heten u van harte welkom in de Oudheidkamer namens de Vrienden van oud Genemuiden en de Grootburgerij!