4_1129-2_uitsn
Nieuws

In herinnering: oud-voorzitter Willem Mateboer

(Foto hierboven: Voor de Oudheidkamer in gesprek met burgemeester Bilder van Zwartewaterland, september 2011.)

Met verslagenheid delen wij u mee dat op donderdag 27 maart jl. in Zwolle onze oud-voorzitter Willem Mateboer is overleden. We verliezen in hem een hartelijke en bezielende persoonlijkheid. Wat heeft hij veel betekend voor alle onderdelen van onze stichting en wat was hij een bron van enorm veel informatie. Hoewel historisch geïnteresseerd bleef bij hem de tijd niet stilstaan maar ging hij volop mee in het digitale tijdperk. We zullen hem missen en wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte toe.

Achtergrond

Toen Jannie Bakker in 1973 haar verzoek richtte aan de dialectschrijvers van Genemuiden om zich te verenigen, was Willem ook één van de tien schrijvers die op die oproep reageerde.

Naast zijn werk, als econoom en later als leraar en directeur van een scholengemeenschap voor economisch en administratief onderwijs was hij toen al jaren lang bezig met het verzamelen van woorden in het Gællemunigers, namen van landerijen en waterlopen scheldnamen en verder alles wat bij dat stukje “Gælleminiger eigen” behoorde.

De dialectschrijvers benoemden Willem tot voorzitter van hun club, die de door Dirk van der Haar bedachte naam “Gællemuniger Taelkrink” kreeg. Toen de bezigheden verder werden uitgebreid werd dat alles overkoepeld door de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden.

Al vroeg hield Willem zich ook bezig met de Genemuider geschiedenis. In 1947 trad hij daarmee voor het eerst naar buiten door een inleiding te houden op een jaarvergadering van de Jeugdverenigingen van de Gereformeerde Gemeene over  de grote slag bij Genemuiden tussen de hertog van Gelre en de veldoverste van Karel V, Georg Schenk, omstreeks 1522.

Die belangstelling voor geschiedenis werd nog verder aangewakkerd, doordat economische geschiedenis een onderdeel was van zijn economische studie. Genealogisch onderzoek naar de familie Mateboer en het meewerken in de redactie van “de Band  Mateboer”, stimuleerde dit alles nog meer.

Om de stichting Vrienden van Oud Genemuiden nog wat meer gestalte te geven zette hij in 1976 “Oud Nieuws” op; een blad dat nu nog eens in de vier maanden verschijnt waarin aandacht wordt besteed aan de diverse activiteiten van de stichting. Nog steeds lezen een duizend donateurs dat blad.

Tot zijn overlijden heeft hij verder op alle verschillende terreinen, waaronder ook met name de Taelkrink, historische bijdragen en de genealogiewerkgroep, de stichting ondersteund.

Publicaties

De verzameling van woorden in het Genemuidigers resulteerde in het uitgeven (in het jaar 2000) van het Gællemuniger Woordnboek en een herdruk in 2007.

Een half jaar later werd dit gevolgd door “Genemuiden in de verleden tijd”. Hierin wordt chronologisch de hele Genemuider historie van ongeveer 1200 tot 1580 behandeld. Dit als het resultaat van jarenlang vorsen in plaatselijke, provinciale en landelijke archieven.

Begin 2003 werd dit opgevolgd door “Genemuiden en het kasteel”, waarin nagenoeg alles wat er over het Genemuider Blokhuis valt te vertellen is vastgelegd.

Tenslotte verscheen in de zomer van  2006 zijn boek “Genemuiden en de kerk”. Twee eeuwen kerkhistorie . Het ontstaan van de kerk van Genemuiden  en de verdere lotgevallen daarvan worden daarin beschreven tot omstreeks 1800. Met genealogische gegevens van de predikanten. De grens 1800 werd gekozen omdat door de Franse Revolutie er grote veranderingen in het bestuur van de kerk  en de gehele samenleving optraden.

Museum
SVOG